Ramowy rozkład dnia

06:30-08:30     

 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, ćwiczenia indywidualne, grupowe wysnute z   propozycji dzieci i nauczyciela.

 Zabawy i ćwiczenia poranne, gimnastyczne.

 Prace indywidualne, samoobsługowe, dyżury.

08:30-09:00

 I Śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe.

09:00-10:00

 Działania nauczyciela i dzieci związane  z fizycznym, emocjonalnym,

 społecznym i poznawczym obszarem rozwoju dziecka. 

 Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

10:00-10:15

 II Śniadanie.

10:15-11:30

 Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki.

11:30-12:00

 Obiad – II danie, przygotowanie do leżakowania grupa I.

 Prace samoobsługowe, dyżury, zabawy relaksacyjne grupa II, III i IV.

12:00-14:00

 Leżakowanie – grupa I.

 Formy pracy grupa II, III i IV – zabawy dowolne , zajęcia, uroczystości, historyjki obrazkowe,   zagadki, rebusy, gry dydaktyczne, inscenizacje, praca indywidualna, organizowane

 z  zespołem dzieci, grupą lub indywidualnie w języku ojczystym lub nowożytnym.

 Czynności aktywizujące dziecko na terenie ogródka przedszkolnego i poza terenem     przedszkola.

 Zajęcia dodatkowe.

14:00 -14:30

 Czynności higieniczno – porządkowe. Obiad (zupa)

 grupa I, II , III i IV Zajęcia dodatkowe.

14:30-16:30

 Zabawy i ćwiczenia pobudzające ekspresję słowno- plastyczną, muzyczno – ruchową,     matematyczno – przyrodniczą oraz językową na terenie przedszkola lub poza nim.

 Zajęcia dodatkowe.

 Prace indywidualne z dziećmi uzdolnionymi, ze specyficznymi problemami uczenia się.

 Prace porządkowo – gospodarcze.

 Rozchodzenie się dzieci do domu.