Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W Publicznym Przedszkolu nr 9 rekrutacja będzie przeprowadzana na wolne miejsca
w poszczególnych oddziałach. Aby ustalić liczbę wolnych miejsc rodzice składają
w nieprzekraczalnym terminie od 18.01.2021 do 22.01.2021 deklarację o kontynuowaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w naszej placówce.

Od 01 lutego 2021 r. do 08 lutego 2021 r. uruchomione zostaną zapisy do Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu – wniosek składamy tylko elektronicznie na stronie https://przedszkola-kalisz.nabory.pl. Po elektronicznym wypełnieniu wniosek należy zatwierdzić by mógł wziąć udział w rekrutacji. Ze względu na pandemię nie ma potrzeby dostarczać wydrukowanego wniosku do naszego przedszkola. Jedynie wyjątek stanowią dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, które będą weryfikowane przez komisję rekrutacyjną. Wówczas będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie pod wskazany we wniosku numer i prosić o przesłanie tych dokumentów w indywidualnie ustalony sposób, bez kontaktu bezpośredniego. W pierwszej kolejności system przyjmie dzieci  6-letnie oraz 3,4,5 - letnie zamieszkałe w Kaliszu. Gdy ich liczba przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, w drugim etapie rekrutacji system uwzględni następujące kryteria ustawowe (o tej samej wartości):

I ETAP POSTĘPOWANIA
KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY


Kryterium
Wartość
kryterium
w punktach
Wielodzietność kandydata 128
Niepełnosprawność kandydata 128
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 128
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 128
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 128
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 128
Objęcie kandydata pieczą zastępczą 128


Jeżeli na tym etapie wystąpią tzw. „konflikty” (kilku kandydatów będzie miało tę samą liczbę punktów), o przyjęciu dziecka do przedszkola zadecydują kryteria lokalne, które ustaliła Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXXVI/459/2017 z dnia 30 marca 2017r.


II ETAP POSTĘPOWANIA
KRYTERIA WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRYTACYJNYM DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO KALISZ


Kryterium
Wartość
kryterium
w punktach
Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym 64
Kandydat w wieku 3-5 lat 32
Kandydat posiada rodzeństwo w danym przedszkolu 16
Kandydat posiada rodzeństwo w szkole podstawowej (dotyczy tylko zespołów szkolno – przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) 8
Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo lub w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo 4
Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole 2

 W kolejnym etapie system będzie rekrutował pozostałe dzieci zamieszkałe w Kaliszu, stosując odpowiednio kryteria ustawowe i lokalne.

W ostatnim etapie system będzie rekrutował dzieci niezamieszkałe w Kaliszu, stosując odpowiednio kryteria ustawowe i lokalne.

Na każdym etapie system będzie porównywał punkty kandydatów.

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022                    
(zgodne z zarządzeniem Nr 38/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dn.18.01.2021r.):

- W terminie od 01 lutego do 08 lutego 2021 należy elektronicznie wypełnić wniosek do przedszkola
- 24 lutego 2021 zostaną wywieszone w Publicznym Przedszkolu nr 9 listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
- 04 marca 2021r zostaną wywieszone w Publicznym Przedszkolu nr 9 listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
- od 08 marca do 10 marca 2021r będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Przedszkola nr 9.
-22 marca 2021 r zostaną wywieszone w Publicznym Przedszkolu nr 9 listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej
- 29 marca 2021r zostaną wywieszone w Publicznym Przedszkolu nr 9 listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej.
                                                                                                                                                   

 Informację o procedurach naboru można uzyskać telefonicznie pod numerem:

62 503 03 01 wew.22

 

Administrator danych osobowych - dyrektor przedszkola mgr Agnieszka Przybyłowska

Pełny tekst klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj http://www.przedszkole9.kalisz.pl/o-nas/daneosobowe