Rekrutacja

W związku z bezterminowym strajkiem nauczycieli poniżej nowe Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15.04.2019 r. dotyczące zmian terminów rekrutacji:

20190417Zarz1

20190417Zarz2

20190417Zarz3

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W Publicznym Przedszkolu nr 9 rekrutacja będzie przeprowadzana na wolne miejsca
w poszczególnych oddziałach. Aby ustalić liczbę wolnych miejsc rodzice składają
w nieprzekraczalnym terminie od 01.03.2019 r. do 08.03.2019 r. deklarację o kontynuowaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Rodzice, którzy nie złożą w tym terminie deklaracji, będą mogli zgłosić dziecko do rekrutacji w celu zmiany przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

UWAGA! Rodzice, którzy złożą deklarację kontynuacji nie będą mogli zgłosić dziecka do rekrutacji, dotyczy to także przedszkoli niepublicznych objętych rekrutacją elektroniczną.

Od 18 marca 2019 r do 29 marca 2019 r uruchomione zostaną zapisy do Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu - kartę zgłoszenia będzie można złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Jednak po wypełnieniu elektronicznym istnieje konieczność wydrukowania dokumentów zgłoszeniowych, podpisania ich i dostarczenia do dyrektora Publicznego Przedszkola
nr 9 (placówki tzw. pierwszej preferencji). W pierwszej kolejności system przyjmie dzieci  6-letnie oraz 3,4,5 - letnie zamieszkałe w Kaliszu. Gdy ich liczba przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, w drugim etapie rekrutacji system uwzględni następujące kryteria ustawowe (o tej samej wartości):

I ETAP POSTĘPOWANIA
KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY


Kryterium
Wartość
kryterium
w punktach
Wielodzietność kandydata 128
Niepełnosprawność kandydata 128
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 128
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 128
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 128
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 128
Objęcie kandydata pieczą zastępczą 128

 
Jeżeli na tym etapie wystąpią tzw. „konflikty” (kilku kandydatów będzie miało tę samą liczbę punktów), o przyjęciu dziecka do przedszkola zadecydują kryteria lokalne, które ustaliła Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXXVI/459/2017 z dnia 30 marca 2017r.


II ETAP POSTĘPOWANIA
KRYTERIA WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRYTACYJNYM DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO KALISZ


Kryterium
Wartość
kryterium
w punktach
Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym 64
Kandydat w wieku 3-5 lat 32
Kandydat posiada rodzeństwo w danym przedszkolu 16
Kandydat posiada rodzeństwo w szkole podstawowej (dotyczy tylko zespołów szkolno – przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) 8
Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo lub w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo 4
Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole 2

W kolejnym etapie system będzie rekrutował pozostałe dzieci zamieszkałe w Kaliszu, stosując odpowiednio kryteria ustawowe i lokalne.

W ostatnim etapie system będzie rekrutował dzieci niezamieszkałe w Kaliszu, stosując odpowiednio kryteria ustawowe i lokalne.

Na każdym etapie system będzie porównywał punkty kandydatów.

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020:
- W terminie od 18 marca do 29 marca 2019 należy złożyć wypełniony wniosek wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu.
- 17 kwietnia 2019 r. zostaną wywieszone w Publicznym Przedszkolu nr 9 listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
- 30 kwietnia 2019 r. zostaną wywieszone w Publicznym Przedszkolu nr 9 listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
- Od 6 maja do 8 maja 2019 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Przedszkola nr 9.
-17 maja 2019 r. zostaną wywieszone w Publicznym Przedszkolu nr 9 listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej
- 23 maja 2019 r. zostaną wywieszone w Publicznym Przedszkolu nr 9 listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej                                                                              

Link do zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego..do publicznych przedszkoli.. na rok szkolny 2019/2020 https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/029zarz2019.pdf

Informację o procedurach naboru można uzyskać bezpośrednio na terenie placówki lub telefonicznie pod numerem: 62 503 03 01 wew. 22